AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği ve Tanımlar

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında Şirketimiz ATTOLYE TASARIM ve DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “Veri Sorumlusu” ve “Attolye” olarak anılacaktır) sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, Şirketimizin Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Veri Sorumlusu’nun internet adresi olan [adres] üzerinden internet sitesi ve fiziksel kanal müşterileri, site kullanıcıları, fiziksel satış kanalları ziyaretçilerine ve şirketimizin tedarikçileri ile temsilcilerine yönelik olarak yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Şirketimiz tarafından güncellenecek ve güncel hali gecikmeksizin yayımlanacaktır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz, kişisel verileri Kanun gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla, tamamen veya kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanun’a uygun olarak toplamakta; Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde bu metnin D ve E bentlerinde belirtilen amaçlarla işleyebilmekte ve aktarabilmektedir.

Şirketimiz kişisel verileri,

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan satın alma, kullanıcı kaydı ekranları gibi kanallar ile Şirketimizin internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer çeşitli toplama yöntemleri ile,
 • Şirketimize elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan belgeler ile,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dahil ve sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • Referans kişiler aracılığı ile,
 • Kapalı devre kamera sistemleri ile,
 • Fiziksel mağazalara gelen müşterilerle sözleşme kurulması ve fatura düzenlenmesi süreçleri sırasında doğrudan doğruya müşterilerden,
 • İletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar ile toplamaktadır.

İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz isim, soy isim, T.C. Kimlik Numarası gibi kimlik bilgileriniz, telefon numarası ve elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, banka hesap numarası, kredi kartı numarası gibi finansal bilgileriniz, satın almış olduğunu hizmetlerin/ürünlerin teslim edileceği adres bilgileri, faturalandırmanın yapılacağı adres bilgileriniz, kapalı devre kamera sistemleri ile alınan görüntüleriniz ve sesinizdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile Şirketimiz tarafından kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Tarafınızdan da bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri Şirketimize iletmeniz beklenmektedir. Şirketimiz, hiçbir koşulda tarafınızca sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

C. İnternet Sitesi Çerezleri (Cookies)

Veri sorumlusuna ait olan [internet sitesi], çerez kullanan bir sitedir. Veri Sorumlusunun internet sitesini kullanarak çerezlerin Kanun ve işbu aydınlatma metni ile uyumlu bir şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Veri sorumlusunun internet sitesi üzerinde bulunan çerezleri kullanmamak tercihinizi de siteye ilk girişinizde veya kullandığınız internet tarayıcısının ayarları üzerinden her zaman reddedebilirsiniz. İnternet sitesi tarafından kullanılan çerezleri devre dışı bırakmak/silmek internet sitesi üzerindeki kullanıcı deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir çerez genellikle, alındığı web sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.

Çerezler, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, Attolye sitesini ve ürünlerini ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanılır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitesi üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılır. 

Ayrıca çerezleri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bahse konu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir ve Kanun kapsamında kişisel veri niteliğini haiz değildir.

D. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda Kanuna uygun olarak işlenebilmektedir.

 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 • Şirketimizden ürün satın alan alıcılar ile şirketimize mal veya hizmet sağlayan tedarikçiler ile sözleşmelerin kurulması,
 • Şirketimizin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi,
 • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama, tanıtım vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ve yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi (Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat ve sair ilgili mevzuat),
 • e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi.

E. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında,

 • Sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla, faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlarla ve kanunen yetkili kılınan mercilerle,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • Şirketimiz adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
 • Şirketimizin kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
 • Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

F. İlgili Kişinin Hakları

Kanun kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Kanun kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen veya silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin, eğer aktarılmışsa, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, aşağıda yer alan bilgileri içeren talebinizi konuya ilişkin varsa bilgi ve belgeleri de ekleyerek [adres] posta adresimize imzalı ve yazılı olarak veya elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [e-posta adresi] e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Aşağıdaki linkte yer alan örnek başvuru formunu da kullanabilirsiniz.

Başvurunuzda bulunması zorunlu bilgiler aşağıdadır:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafınıza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Ayrıca, başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez. Başvurunun, Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret tarafınıza iade edilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
,
Çerez Kullanımı

Web sitemizi kullanmaya devam ederek, gizlilik politikamıza göre çerez kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi için tıklayın.