AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusunun Kimliği ve Tanımlar

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında Şirketimiz ATTOLYE TASARIM ve DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “Veri Sorumlusu” ve “Attolye” olarak anılacaktır) sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, Şirketimizin Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Veri Sorumlusu’nun internet adresi olan [adres] üzerinden internet sitesi ve fiziksel kanal müşterileri, site kullanıcıları, fiziksel satış kanalları ziyaretçilerine ve şirketimizin tedarikçileri ile temsilcilerine yönelik olarak yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Şirketimiz tarafından güncellenecek ve güncel hali gecikmeksizin yayımlanacaktır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz, kişisel verileri Kanun gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla, tamamen veya kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanun’a uygun olarak toplamakta; Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde bu metnin D ve E bentlerinde belirtilen amaçlarla işleyebilmekte ve aktarabilmektedir.

Şirketimiz kişisel verileri,

İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz isim, soy isim, T.C. Kimlik Numarası gibi kimlik bilgileriniz, telefon numarası ve elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, banka hesap numarası, kredi kartı numarası gibi finansal bilgileriniz, satın almış olduğunu hizmetlerin/ürünlerin teslim edileceği adres bilgileri, faturalandırmanın yapılacağı adres bilgileriniz, kapalı devre kamera sistemleri ile alınan görüntüleriniz ve sesinizdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile Şirketimiz tarafından kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Tarafınızdan da bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri Şirketimize iletmeniz beklenmektedir. Şirketimiz, hiçbir koşulda tarafınızca sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

C. İnternet Sitesi Çerezleri (Cookies)

Veri sorumlusuna ait olan [internet sitesi], çerez kullanan bir sitedir. Veri Sorumlusunun internet sitesini kullanarak çerezlerin Kanun ve işbu aydınlatma metni ile uyumlu bir şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Veri sorumlusunun internet sitesi üzerinde bulunan çerezleri kullanmamak tercihinizi de siteye ilk girişinizde veya kullandığınız internet tarayıcısının ayarları üzerinden her zaman reddedebilirsiniz. İnternet sitesi tarafından kullanılan çerezleri devre dışı bırakmak/silmek internet sitesi üzerindeki kullanıcı deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir çerez genellikle, alındığı web sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.

Çerezler, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, Attolye sitesini ve ürünlerini ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanılır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitesi üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılır.

Ayrıca çerezleri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bahse konu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir ve Kanun kapsamında kişisel veri niteliğini haiz değildir.

D. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda Kanuna uygun olarak işlenebilmektedir.

E. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında,

F. İlgili Kişinin Hakları

Kanun kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, aşağıda yer alan bilgileri içeren talebinizi konuya ilişkin varsa bilgi ve belgeleri de ekleyerek [adres] posta adresimize imzalı ve yazılı olarak veya elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [e-posta adresi] e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Aşağıdaki linkte yer alan örnek başvuru formunu da kullanabilirsiniz.

Başvurunuzda bulunması zorunlu bilgiler aşağıdadır:

Bu kapsamda yapacağınız başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafınıza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Ayrıca, başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez. Başvurunun, Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret tarafınıza iade edilir.

 
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;
- olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.
 
1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
- olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, - ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
 
2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
- olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde -'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.
- müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, - ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.
 
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
-, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.
 
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları
- ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
a) -'nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c) -'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
 
Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ünvanı : - 
Telefonu: -
Mersis No:
Vergi Dairesi: -
Vergi Numarası: -
Adresi: -
Mail: [email protected]
 
Gizlilik ve Güvenlik
- Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. - Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece - Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. - Online Shop, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
 
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 
Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde - Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin - Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 
Çerez Kullanımı
 
Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.
 
Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).
 
Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.
 
-
 
Adresi: -
Telefonu: -